2.4.2019 அன்று நடைபெற்ற தேனியிலுள்ள விருதுநகர் இந்து நாடார்கள் மகமை மண்டபம், இடம்: வி.இ.நா.தெப்பம் கீழ்புறம் மண்டபம்.