ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன் கோவிலில் 20.2.2016 அன்று நடைபெற்ற சனிப்பிரதோஷ சிறப்பு வழிபாடு புகைப்படங்கள்...

 • DSCN1148
 • DSCN1149
 • DSCN1150
 • DSCN1151
 • DSCN1152
 • DSCN1154
 • DSCN1155
 • DSCN1156
 • DSCN1158
 • DSCN1159
 • DSCN1160
 • DSCN1177
 • DSCN1178
 • DSCN1179
 • DSCN1180
 • DSCN1181
 • DSCN1182
 • DSCN1183
 • DSCN1184
 • DSCN1185
 • DSCN1186
 • DSCN1187
 • DSCN1188
 • DSCN1189
 • DSCN1190
 • DSCN1191