கார்த்திகை மாத நிகழ்வுகள்

 

18.11.2019 (கார்த்திகை - 02) திங்கள்சோமவாரம்

வி.இ.நா.பலசரக்குக் கடை மகமை  சோமவாரம்

VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

 ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன்

  அபிஷேகம்:  மாலை 4.15 மணி

 விசேஷபூஜை :  மாலை 5.00மணி

 

18.11.2019 (கார்த்திகை - 02) திங்கள்சோமவாரம்

வி.இ.நா. பருத்திவிதைக் கடை மகமை  சோமவாரம்

ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில்

இரவு விசேஷபூஜை: இரவு 7.00 மணி

இரவு நகர்வலம்: இரவு 7.30 மணி

 

19.11.2019 (கார்த்திகை - 03) செவ்வாய் காலபைரவர் தேய்பிறை அஷ்டமி பூஜை

 ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில்

 காலபைரவர்

  கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.30 மணி

 அபிஷேகம்: இரவு 7.15 மணி

 விசேஷபூஜை: இரவு 8.00 மணி

 

24.11.2019 (கார்த்திகை - 8) ஞாயிறுபிரதோஷம்

 ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில் 

 அபிஷேகம்: மாலை 4.15 மணி

 விசேஷபூஜை: மாலை 5.00 மணி

 உள்பிரகாரவலம் : மாலை 5.15 மணி

 

24.11.2019 (கார்த்திகை - 8) ஞாயிறுபிரதோஷம் 

 VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

 ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன்

 அபிஷேகம்: மாலை 4.15 மணி

 விசேஷபூஜை: மாலை 5.00 மணி

 

25.11.2019 (கார்த்திகை - 09) திங்கள்சோமவாரம்

வி.இ.நா.பலசரக்குக் கடை மகமை  சோமவாரம்

VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

 ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன்

  அபிஷேகம்:  மாலை 4.15 மணி

 விசேஷபூஜை :  மாலை 5.00மணி

 

25.11.2019 (கார்த்திகை - 09) திங்கள்சோமவாரம்

வி.இ.நா. மிளகாய் வத்தல் கடை மகமை  சோமவாரம்

ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில்

இரவு விசேஷபூஜை: இரவு 7.00 மணி

இரவு நகர்வலம்: இரவு 7.30 மணி

 

26.11.2019 (கார்த்திகை - 10) செவ்வாய் - அமாவாசை

 மகான் திருப்புகழ் சுவாமி கோவில் 

 கும்பபூஜை யாகபூஜை: காலை 10.30 மணி 

 அபிஷேகம்: காலை 11.00 மணி

விசேஷபூஜை:  காலை 11.45 மணி

 

01.12.2019  (கார்த்திகை - 15) ஞாயிறு  - திருவோண திருநாள்

 ஸ்ரீ பாலாஜி கோவில்

 கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.00 மணி 

 அபிஷேகம்: இரவு 7.00 மணி

 விசேஷபூஜை:  இரவு 7.30 மணி

 

02.12.2019 (கார்த்திகை - 16) திங்கள்சோமவாரம்

வி.இ.நா.பலசரக்குக் கடை மகமை  சோமவாரம்

VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

 ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன்

  அபிஷேகம்:  மாலை 4.15 மணி

 விசேஷபூஜை :  மாலை 5.00மணி

 

02.12.2019 (கார்த்திகை - 16) திங்கள்சோமவாரம்

வி.இ.நா. எண்ணெய்கடை மகமை  சோமவாரம்

ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில்

இரவு விசேஷபூஜை: இரவு 7.00 மணி

இரவு நகர்வலம்: இரவு 7.30 மணி

 

07.12.2019 (கார்த்திகை - 21) சனிரேவதி திருநாள்

 ஸ்ரீ ரெங்கநாதசுவாமி கோவில்

 கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.00 மணி

 அபிஷேகம்: இரவு 7.00 மணி

 விசேஷபூஜை: இரவு 7.30 மணி

 

09.12.2019 (கார்த்திகை - 23) திங்கள்சோமவாரம்

வி.இ.நா.பலசரக்குக் கடை மகமை  சோமவாரம்

VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

 ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன்

  அபிஷேகம்:  மாலை 4.15 மணி

 விசேஷபூஜை :  மாலை 5.00மணி

 

09.12.2019 (கார்த்திகை - 23) திங்கள்சோமவாரம்

வி.இ.நா. அரிசிக்கடை மகமை  சோமவாரம்

ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில்

சங்குபூஜை: காலை 10.30மணி

அபிஷேகம்:  காலை 11.00மணி

விசேஷபூஜை :  காலை 11.30மணி

இரவு விசேஷபூஜை: இரவு 7.00 மணி

இரவு நகர்வலம்: இரவு 7.30 மணி

 

09.12.2019 (கார்த்திகை - 23) திங்கள் - பிரதோஷம்

 ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில்

 அபிஷேகம்:  மாலை 4.15 மணி

  விசேஷபூஜை :  மாலை 5.00மணி

 உள்பிரகாரவலம் : மாலை 5.15மணி

 

 09.12.2019 (கார்த்திகை - 23) திங்கள்பிரதோஷம்

 VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

 ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன்

  அபிஷேகம்:  மாலை 4.15 மணி

 விசேஷபூஜை :  மாலை 5.00மணி

 

10.12.2019 (கார்த்திகை - 24) செவ்வாய் திருக்கார்த்திகை

வி.இ.நா. மிளகாய் வத்தல் கடை

மகமையிலிருந்து  திருக்கார்த்திகைக்கு

ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில்

கும்பபூஜை யாகபூஜை: காலை 10.30 மணி

அபிஷேகம்: காலை 11.00 மணி

விசேஷபூஜை: காலை 11.30 மணி

வி..நா.மிளகாய் வத்தல் கடை மகமை

மண்டபத்தில் சிறப்பு பூஜை இரவு 8.30 மணி

சொக்கப்பனை: இரவு 10.30 மணி

இரவு நகர்வலம்: இரவு 11.00 மணி

 

10.12.2019 (கார்த்திகை - 24) செவ்வாய் – திருக்கார்த்திகை

வி.இ.நா.பருத்தி விதைக் கடை மகமையிலிருந்து

VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

ஸ்ரீ ஞானதண்டாயுதபாணி

கும்பபூஜை யாகபூஜை: காலை 7.50 மணி 

 அபிஷேகம் : காலை 8.00 மணி

 விசேஷபூஜை: காலை 8.30 மணி

 

10.12.2019 (கார்த்திகை - 24) செவ்வாய் திருக்கார்த்திகை

ஸ்ரீ வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

சொக்கப்பனை: இரவு 10.30 மணி

இரவு நகர்வலம்: இரவு 11.00 மணி

 

11.12.2019 (கார்த்திகை - 25) புதன்பௌர்ணமி பூஜை 

ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்

  அபிஷேகம்:  மாலை 6.15 மணி

 விசேஷபூஜை :  மாலை 6.25மணி

 

11.12.2019 (கார்த்திகை - 25) புதன்பௌர்ணமி பூஜை  

  ஸ்ரீ வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

  அபிஷேகம்:  மாலை 6.30 மணி

 விசேஷபூஜை :  மாலை 6.40மணி

 

 11.12.2019 (கார்த்திகை - 25) புதன்பௌர்ணமி பூஜை 

 ஸ்ரீ துர்க்கையம்மன் கோவில்

கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.45 மணி

அபிஷேகம்: இரவு 7.15 மணி

விசேஷபூஜை: இரவு 8.00 மணி

 

12.12.2019 (கார்த்திகை - 26) வியாழன் – விஷ்ணு தீபம்

 ஸ்ரீ ரெங்கநாதசுவாமி கோவில்

விசேஷபூஜை :  மாலை 4.30மணி

சொக்கப்பனை: மாலை 5.00 மணி

 உள்பிரகாரவலம் : மாலை 5.30 மணி

 

13.12.2019 (​கார்த்திகை - 27) வெள்ளி  - திருவிளக்கு பூஜை

 ஸ்ரீ வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

 கும்பபூஜை யாகபூஜை : காலை 10.25மணி

 அபிஷேகம்:  காலை 11.00 மணி

  விசேஷபூஜை :  காலை 11.45மணி

 இரவு விசேஷ பூஜை :இரவு 7.00மணி

 

15.12.2019 (​கார்த்திகை - 29) ஞாயிறு  - சங்கடஹர சதுர்த்தி

ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ  வலம்புரி விநாயகர்

கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.30 மணி

 அபிஷேகம்: இரவு 7.00 மணி

 விசேஷபூஜை: இரவு 7.45 மணி

 

16.12.2019 (கார்த்திகை - 30) திங்கள்சோமவாரம்

வி.இ.நா.பலசரக்குக் கடை மகமை  சோமவாரம்

VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

 ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன்

  அபிஷேகம்:  மாலை 4.15 மணி

 விசேஷபூஜை :  மாலை 5.00மணி

 

16.12.2019 (கார்த்திகை - 30) திங்கள்சோமவாரம்

வி.இ.நா. பஞ்சுக்கடை மகமை  சோமவாரம்

ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில்

சங்குபூஜை: மாலை 3.00மணி

அபிஷேகம்:  மாலை 4.00மணி

விசேஷபூஜை :  மாலை 4.30மணி

இரவு விசேஷபூஜை: இரவு 7.00 மணி

இரவு நகர்வலம்: இரவு 7.30 மணி